Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van WOZMeldpunt aan. WOZMeldpunt is statutair gevestigd aan de Noorderweg 2 (1221 AA) te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56051093. In onze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op onze websites www.wozmeldpunt.nl en www.wozombudsman.nl en verder contact bij een overeenkomst of samenwerking. Bij vragen of verzoeken betreffende persoonsgegevens kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur telefonisch contact met ons opnemen via 088-0242.024 of e-mailen naar info@wozmeldpunt.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

WOZMeldpunt verwerkt persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze gegevens zijn door henzelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de mate waarin u gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens u zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Geslacht
• Voorletters- en achternaam;
• Adresgegevens
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Eigenaar of huurder
• Dagtekening, aanslagnummer en WOZ-waarde aanslagbiljet
• Redenen van bezwaar
• Handtekening
• IP-adres
• Datum en tijd
• Geanonimiseerde gegevens over uw activiteiten op onze website, d.m.v. cookies;
• Overige persoonsgegevens die u bewust verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch in het kader van uw WOZ-bezwaar.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wozmeldpunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

WOZMeldpunt verwerkt uw persoonsgegevens om bezwaar te kunnen maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde en indien nodig hierover contact met u te kunnen opnemen. Ook analyseren wij het gedrag van onze websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking:
• Voor het indienen van een volledig bezwaarschrift in het kader van een WOZ-bezwaar procedure;
• Om u te informeren over de status van uw online dossier;
• Om u te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening op een correcte manier uit te kunnen voeren;
• Voor het leveren van fysieke producten, zoals drukwerk of post;
• Voor het verzenden en personaliseren van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Voor het afhandelen van betalingen;
• Voor het analyseren van gedrag op onze website om de website te verbeteren;
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
• Voor het naleven van onze algemene voorwaarden en waar mogelijk verbeteren.

4. Klantensysteem

Middels onze website kunt u zich aanmelden voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. U kunt zelf vrijwillig meer gegevens verstrekken, denk hierbij aan geslacht, telefoonnummer, aanvullende gegevens, koopakte, huurcontract, verklaring van erfrecht en/of foto’s. Alle informatie wordt geregistreerd in ons klantensysteem. Het klantensysteem wordt beheerd door Webenable en is tevens inzichtelijk voor samenwerkende externe partners. Ons klantensysteem beschikt over een SSL certificaat waardoor de verbinding is beveiligd. Informatie welke u op papier aan ons verstrekt wordt na afhandeling van uw dossier vernietigd.

5. Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website zo optimaal mogelijk werkt maken wij gebruik van verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies bevatten geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens. De soorten cookies die we gebruiken zijn:
• Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de functionaliteiten.
• Performance cookies: Deze cookies houden bij welke advertentie leidt tot het invullen van ons aanmeldformulier.
• Analytische cookies: Deze cookies slaan statistieken op en meten het gebruik van onze website.
• Profilering cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat u advertenties en berichten ziet die voor u relevant zijn. Ook als u gebruik maakt van Sociale Media zullen deze u door de cookies herkennen. WOZMeldpunt heeft geen invloed op deze sociale media en verwijst je voor algemene voorwaarden naar de sociale media zelf. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen/opslaan, dan kunt u dit in de instellingen van uw internet browser aanpassen. Het kan dan wel zijn dat onze website niet optimaal werkt.

6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

WOZMeldpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Heeft u zich aangemeld voor een WOZ-bezwaar procedure dan blijven uw persoonsgegevens 15 jaar bewaard. Dit is nodig in verband met bedrijfsmatige doeleinden.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

WOZMeldpunt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van uw WOZ bezwaar aan gemeenten, rechtbanken en de belastingdienst. Partners waar wij mee samenwerken en die daarmee inzicht hebben in uw persoonsgegevens, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ongeacht deze overeenkomst blijft WOZMeldpunt verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. U kunt middels uw online dossier inzien welke persoonsgegevens wij van u beschikken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@WOZMeldpunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WOZMeldpunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of wanneer u aanwijzingen hebt van misbruik, bel dan 088-0242.024 of neem contact op via info@wozmeldpunt.nl

10. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aangepast wegens de aangescherpte privacywetgeving. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgeving.

11. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.