Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot het verlenen van dienstverlening aan natuurlijke personen bij de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures tegen de WOZ-beschikking van de gemeente.
 2. WOZMeldpunt voert de opdracht uit op basis van no-cure-no-pay. Bij gegrondverklaring van het bezwaar worden alle kosten van WOZMeldpunt vergoed door de gemeente en bij afwijzing van het bezwaar zijn alle kosten voor eigen rekening van WOZMeldpunt. Voor de opdrachtgever is de opdracht derhalve kostenneutraal en hoeft in geen enkel geval zelf iets te betalen.
 3. WOZMeldpunt richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van natuurlijke personen. Derhalve neemt WOZMeldpunt geen bedrijfsmatige zaken in behandeling zoals bepaling van de WOZ-waarde van industriële objecten, winkels, bedrijfspanden etc.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor WOZMeldpunt slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Gelet op het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht zal opdrachtgever uitsluitend medewerkers danwel vertegenwoordigers van WOZMeldpunt machtigen voor hem op te treden als exclusief gemachtigde(n) in de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure inzake de WOZ-beschikking.
 2. Opdrachtgever wordt geacht haar opdracht uitsluitend te verstrekken aan WOZMeldpunt. Dit omdat de gemeente of rechtbank maar aan één partij een proceskostenvergoeding zal toekennen.
 3. Na ontvangst van de benodigde documenten zal WOZMeldpunt binnen de bezwaartermijn besluiten de opdracht al dan niet te accepteren. Indien de opdracht wordt afgewezen dan zal WOZMeldpunt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per email informeren.
 4. De benodigde documenten dienen tenminste 7 dagen voor het verlopen van de
  wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening door WOZMeldpunt te zijn ontvangen. Na ontvangst van de documenten zal WOZMeldpunt de opdracht beoordelen op haalbaarheid. Mocht WOZMeldpunt uw opdracht afwijzen, dan bent u nog steeds gebonden aan de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening en dient u zelf tijdig bezwaar in te dienen.
 5. Na acceptatie van de opdracht door WOZMeldpunt is er sprake van een overeenkomst onder voorwaarden weergegeven in de machtiging en de algemene voorwaarden.
 6. De overeenkomst tussen WOZMeldpunt en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beïnvloed door diverse factoren buiten de invloedsfeer van WOZMeldpunt (bijv. doorlooptijd bij de gemeente, eventuele beroepsprocedure etc). WOZMeldpunt kan derhalve niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht en proceskostenvergoeding

 1. Opdrachtgever en WOZMeldpunt komen overeen dat de opdracht wordt uitgevoerd op basis van “no-cure-no-pay” tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor de opdrachtgever is de opdracht derhalve kostenneutraal en hoeft in geen enkel geval zelf iets te betalen.
 2. Echter in geval van erfbelastingzaken bij overlijden is, naast de toegekende proceskostenvergoeding van de gemeente, ook een tarief van €295,- en 2% over de WOZ-verlaging van toepassing (oude WOZ-waarde minus nieuwe WOZ-waarde) daar een erfbelastingprocedure een specifieke aanpak vergt .
 3. Daar WOZMeldpunt de opdracht uitvoert op basis van “no-cure-no-pay”, wordt door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van WOZMeldpunt geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar- en/of beroepsprocedures, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures met betrekking tot de WOZ-beschikking(en).
 4. Indien WOZMeldpunt schade lijdt ten gevolge van handelingen van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in voorgaand lid, vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van “no-cure-no-pay”. In dat geval is Opdrachtgever het honorarium van € 246,- incl. 21% BTW per bezwaar en/of beroepsfase verschuldigd.
 5. Bij gegrondverklaring is de gemeente wettelijk verplicht, op basis van artikel 7:15 Algemene Wet Bestuursrecht, de proceskostenvergoeding voor rechtsbijstand, vergoeding voor taxatiekosten en griffierechten te betalen. De hoogte van deze vergoedingen wordt bij gegrondverklaring van het bezwaar en/of (hoger) beroep door de gemeente of rechtbank bepaald en genoemd. Deze vergoedingen komen volledig toe aan WOZMeldpunt. Dit geldt ook voor eventuele dwangsommen in geval van niet tijdig beslissen door de gemeente.
 6. WOZMeldpunt is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een (hogere) proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.
 7. Indien het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond is geeft belanghebbende hierbij uitdrukkelijk de opdracht aan de gemeente de proceskostenvergoeding voor de werkzaamheden van WOZMeldpunt rechtstreeks op de rekening van WOZMeldpunt over te maken. Tevens geeft belanghebbende hierbij uitdrukkelijk opdracht eventueel uit te keren dwangsommen bij het niet tijdig beslissen door de gemeente rechtstreeks op de rekening van WOZMeldpunt over te maken.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en reclame

 1. Indien de gemeente de proceskostenvergoeding, taxatiekosten, griffierechten en/of dwangsommen aan Opdrachtgever betaalt, dient Opdrachtgever na ontvangst van het bedrag deze in volle omvang betaalbaar te stellen aan WOZMeldpunt op rekening NL02 INGB 0007 6017 77.
 2. Indien Opdrachtgever, ondanks éénmalige sommatie om binnen een redelijke termijn te betalen, niet betaald is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Opdrachtgever.
 3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk bij aangetekende brief aan WOZMeldpunt te worden meegedeeld. Reclames schorten niet de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens WOZMeldpunt op.

Artikel 5 Opzegging

 1. WOZMeldpunt is te allen tijde bevoegd een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar Opdrachtgever, zonder opgave van redenen. WOZMeldpunt accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de te lijden of geleden schade tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. De Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. In de situatie dat Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WOZMeldpunt haar opdracht opzegt is Opdrachtgever een vergoeding van het honorarium van € 246 incl. 21% BTW voor reeds verrichtte werkzaamheden verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. WOZMeldpunt levert uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk te zijn voor een bepaald bemiddelingsresultaat.
 2. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 3 maanden na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan WOZMeldpunt te worden meegedeeld.
 3. Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever aan WOZMeldpunt voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheid van haar eigenaren, werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. De beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WOZMeldpunt.
 4. De opdrachtgever vrijwaart WOZMeldpunt tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoel in het voorgaande lid.
 5. Iedere aansprakelijkheid van WOZMeldpunt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gemiste besparingen op belastingen, erfbelasting, consequenties hypotheekverstrekking etc.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. WOZMeldpunt is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Artikel 8 Bewaarplicht

 1. WOZMeldpunt is niet verplicht alle in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever te retourneren.
 2. Stukken zullen door WOZMeldpunt uiterlijk drie maanden na afsluiting van de opdracht worden vernietigd.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WOZMeldpunt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn standaard opgenomen op de website www.WOZMeldpunt.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

WOZMeldpunt

Noorderweg 2
1221 AA Hilversum
KvK 56051093

Hilversum, 1 januari 2013 

Print Algemene Voorwaarden