Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot het verlenen van diensten aan natuurlijke personen bij de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures tegen de WOZ-beschikking van de gemeente.
 2. WOZMeldpunt voert de opdracht uit op basis van no-cure-no-pay. De opdrachtgever is alleen bij gegrondverklaring van het bezwaar en/of (hoger) beroep een vergoeding verschuldigd aan WOZMeldpunt. Ter voldoening van alle kosten van WOZMeldpunt wordt bij voorbaat tegelijk met de opdracht het recht op de aan opdrachtgever toegewezen proceskostenveroordeling overgedragen (cessie) aan WOZMeldpunt, die deze kosten vervolgens rechtstreeks van de gemeente ontvangt. Bij afwijzing van het bezwaar of het hoger beroep worden door WOZMeldpunt geen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Deze no cure no pay afspraak in combinatie met de cessie brengt mee dat voor de opdrachtgever de opdracht derhalve kostenneutraal is.
 3. WOZMeldpunt richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van natuurlijke personen. Derhalve neemt WOZMeldpunt geen bedrijfsmatige zaken in behandeling zoals bepaling van de WOZ-waarde van industriële en agrarische objecten, winkels, kantoren, etc.
 4. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor WOZMeldpunt slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Gelet op het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht zal opdrachtgever uitsluitend medewerkers danwel vertegenwoordigers van WOZMeldpunt machtigen voor hem op te treden als exclusief gemachtigde(n) in de bezwaar- en (hoger) beroepsprocedure inzake de WOZ-beschikking.
 2. Opdrachtgever wordt geacht haar opdracht uitsluitend te verstrekken aan WOZMeldpunt. Dit omdat de gemeente of rechtbank maar aan één partij een proceskostenvergoeding zal toekennen.
 3. Na ontvangst van de aanmelding en de machtiging zal WOZMeldpunt binnen de bezwaartermijn de opdracht beoordelen op haalbaarheid. Indien de opdracht wegens niet haalbaarheid wordt afgewezen dan zal WOZMeldpunt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk per email informeren.
 4. De aanmelding en machtiging dienen tenminste 3 dagen voor het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening door WOZMeldpunt te zijn ontvangen. Mocht WOZMeldpunt uw opdracht afwijzen, dan bent u nog steeds gebonden aan de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening en dient u zelf tijdig bezwaar in te dienen.
 5. Na acceptatie van de opdracht door WOZMeldpunt is er sprake van een overeenkomst onder voorwaarden weergegeven in de ‘opdracht en machtiging’ en in deze algemene voorwaarden.
 6. De overeenkomst tussen WOZMeldpunt en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de bezwaar- of beroepsprocedure. De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beïnvloed door diverse factoren buiten de invloedsfeer van WOZMeldpunt. De machtiging is slechts een eenmalige machtiging en beperkt zich tot de afhandeling van de WOZ-beschikking waarvoor deze is afgegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht en proceskostenvergoeding

 1. Opdrachtgever en WOZMeldpunt komen overeen dat de opdracht wordt uitgevoerd op basis van “no-cure-no-pay” tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor de opdrachtgever is de opdracht derhalve kostenneutraal.
 2. Daar WOZMeldpunt de opdracht uitvoert op basis van “no-cure-no-pay”, worden door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van WOZMeldpunt geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar- en/of beroepsprocedures, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures met betrekking tot de WOZ-beschikking(en).
 3. Bij gegrondverklaring is de gemeente wettelijk verplicht, op basis van artikel 7:15 en 8:75 Algemene wet Bestuursrecht, de proceskostenvergoeding voor rechtsbijstand en griffierechten te betalen. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht van de overheid. 
 4. Indien het bezwaar of (hoger)beroep gegrond is, draagt opdrachtgever bij voorbaat tegelijk met het verstrekken van de opdracht, ter volledige voldoening van de door WOZMeldpunt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen kosten, alle vorderingen uit hoofde van proceskostenvergoedingen als bedoeld in artikel 7:15 en 8:75 Awb, waarbij WOZMeldpunt heeft opgetreden als gevolmachtigde, over aan WOZMeldpunt. De proceskostenvergoeding komt na deze cessie volledig toe aan WOZMeldpunt. Dit geldt ook voor eventuele opgelegde dwangsommen in geval van niet tijdig beslissen door de gemeente. Opdrachtgever gelast op grond van deze cessie middels het ondertekenen van de machtiging haar/zijn gemeente om de proceskostenvergoeding rechtstreeks op het bankrekeningnummer van WOZMeldpunt over te maken. 
 5. Indien het bezwaar of beroep ongegrond is brengt WOZMeldpunt geen kosten in rekening.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en reclame

 1. Indien de gemeente de proceskostenvergoeding, griffierechten en/of dwangsommen aan Opdrachtgever betaalt, dient Opdrachtgever na ontvangst van het bedrag deze in volle omvang betaalbaar te stellen aan WOZMeldpunt op rekening NL02 INGB 0007 6017 77.
 2. Indien Opdrachtgever, ondanks éénmalige sommatie om binnen een termijn van 14 dagen te betalen, niet betaalt, is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en de wettelijke rente, komen ten laste van de Opdrachtgever.
 3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk bij aangetekende brief aan WOZMeldpunt te worden meegedeeld. Reclames schorten niet de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens WOZMeldpunt op.

Artikel 5 Opzegging

 1. WOZMeldpunt is te allen tijde bevoegd een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar Opdrachtgever, zonder opgave van redenen. WOZMeldpunt accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de te lijden of geleden schade tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. De Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. In de situatie dat Opdrachtgever haar opdracht opzegt is Opdrachtgever, behoudens andersluidende afspraken, een honorarium van € 240 incl. 21% BTW voor reeds verrichtte werkzaamheden verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. WOZMeldpunt levert uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk te zijn voor een bepaald (bemiddelings-)resultaat.
 2. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan WOZMeldpunt te worden meegedeeld.
 3. Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever aan WOZMeldpunt voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheid van haar eigenaren, werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. De beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WOZMeldpunt.
 4. De opdrachtgever vrijwaart WOZMeldpunt tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoel in het voorgaande lid.
 5. Iedere aansprakelijkheid van WOZMeldpunt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gemiste besparingen op belastingen, erfbelasting, consequenties hypotheekverstrekking etc.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. WOZMeldpunt is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Artikel 8 Bewaarplicht

 1. WOZMeldpunt is niet verplicht alle in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever te retourneren.
 2. Stukken zullen door WOZMeldpunt uiterlijk drie maanden na afsluiting van de opdracht worden vernietigd tenzij een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WOZMeldpunt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn standaard opgenomen op de website www.WOZMeldpunt.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

WOZMeldpunt

Noorderweg 2
1221 AA Hilversum
KvK 56051093

Hilversum, 19 januari 2023

Print Algemene Voorwaarden