Openbaarheid WOZ-waarden op 1 oktober 2016

In de staatscourant van 16 december 2015 is gepubliceerd dat de verwachting is dat de WOZ-waarden op 1 oktober 2016 openbaar worden. Dit is twee jaar nadat aanvankelijk de bedoeling was. Hopelijk heeft iedereen volgend jaar inzicht in de woz-waarden. Wij houden u op de hoogte.

Publicatie in de staatscourant van 16 december 2015:

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2015

Ter kennisneming bied ik u hierbij het Besluit aan dat de inwerkingtredingdatum van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) regelt (Stb. 2015, nr. 406).

De Waarderingskamer heeft een advies gegeven over de datum van inwerkingtreding LV WOZ. De leden van de Waarderingskamer zijn het unaniem eens dat op 1 oktober 2016 de reële verwachting bestaat dat de LV WOZ voor een substantieel deel gevuld is. Er is de laatste jaren veel werk verzet om de Landelijke Voorziening WOZ mogelijk te maken. Er zijn stappen vooruit gezet. Ik heb vertrouwen in het advies van de Waarderingskamer en heb besloten het te volgen. Dit neemt niet weg dat er altijd enige risico’s zijn in verband met het daadwerkelijk realiseren van de planning.

De LV WOZ treedt middels het bijgevoegde Besluit1 inwerking per 1 oktober 2016.

De Staatssecretaris van Financiën,E.D. Wiebes